Sikaterveydenhuolto

Kansallinen terveysluokitus estää tarttuvien sikatautien leviämistä

Sikaloiden terveysluokitusrekisteri yhdisti 2003 teurastamoiden sikaloita koskevat terveysluokitusjärjestelmät yhdeksi keskitetyksi kansalliseksi rekisteriksi. Ratkaisu mahdollistaa sikaloiden tautitilanteen, terveysluokitusten ja luokitusmuutosten reaaliaikaisen seurannan sekä tarjoaa runsaasti erilaista informaatiota eri käyttäjäryhmille. Rekisterin terveysluokitustietojen perusteella teurastamot voivat tarvittaessa suunnitella eläinkuljetukset ja teurastukset siten, että terveet siat eivät saa tartuntoja sairaista sioista.

Rekisteriä ylläpitää Eläinten terveys ETT ry:n alaisuudessa toimiva Sikava.

Terveysluokituksen ehdot eri tasoille

 

4.2.2015
Elinkeinon toimilla vaikutusta sikojen hyvinvointiin

Vastuullisen tuotannon mittareiksi on sianlihantuotannossa valittu keskeisiä eläinten hyvinvointiin liittyviä indikaattoreita, joiden tiedot on saatavissa Sikavan käyntilomakkeista tai teurastamon lihantarkastustiedoista. Nämä mittarit sisältyvät myös Welfare Quality® - hyvinvoinnin arviointimenetelmään.

Mittareiden avulla on seurattu tuloksia Sikavassa vuodesta 2011 alkaen. Raja-arvoiksi on valittu lihasioilla osaruhohylkäykset (raja-arvo 12%), kokoruhohylkäykset (1,1%) ja kuolleisuus (4%) sekä emakoilla kokoruhohylkäykset (7%) ja kuolleisuus (25%). Lisäksi seurataan lääkekirjanpidon pitämistä Sikavassa.

Tiedot ajetaan Sikavasta puolen vuoden välein edellisen 12 kuukauden ajalta (1.1.-31.12. ja 1.7.-30.6.). Kunkin jäsenteurastamon omat listat toimitetaan teurastamoille ja teurastamolla ne tarkistetaan. Listalta poistetaan ne tilat, jotka ovat myyneet alle 200 lihasikaa tai alle 20 emakkoa, tai niiden myymä lihasikamäärä on alle 20 % tilan tuottamasta porsasmäärästä, tai tila on uudiseläintuottaja. Teurastamo toimittaa tämän tarkastetun listan takaisin Sikavaan, joka yhdessä teurastamon kanssa seuraa raja-arvojen ylityksiä. Raja-arvon ylittäneiltä tiloilta teurastamo pyytää selvitystä tilanteesta ja tarvittaessa ohjaa tilan neuvonnan piiriin. Jos tilan samassa raja-arvossa tapahtuu ylitys kahdesti peräkkäin, tila putoaa perustasolle, ja sen tulee esittää Sikavalle toimenpidesuunnitelma ongelman korjaamiseksi. Toimenpidesuunnitelman esittämisen jälkeen tila nostetaan kansalliselle tasolle.

Tähän taulukkoon
on koottu tiedot vuodelta 2013 sekä vuoden 2014 ensimmäiseltä vuosipuoliskolta. Vastuullisen tuotannon raja-arvot ylittäneiden tilojen määrä on tällä ajalla laskenut, eli tilanne tiloilla on kehittynyt parempaan suuntaan. Vain lihasikojen kuolleisuus on viimeiseen laskentaan noussut, mutta syynä tähän on laskentatavan muutos.

© ETT ry