Medlemskap

Ordinarie medlemmar

Finländska samfund med rättsförmåga samt fysiska personer som driver mejeri-, slakteri- eller äggpackeriverksamhet i Finland kan ansluta sej som ordinarie medlemmar till föreningen. Styrelsen godkänner ordinarie medlemmar.

Årsmötet fastställer den  anslutnings- och medlemsavgift, som uppbärs av ordinarie medlemmar. Den årliga medlemsavgiften för ordinarie medlemmar fastställs på basen av vederlag den ordinarie medlemmen inom sin mejeri-, slakteri- eller äggpackeriverksamhet under det senast verkställda redovisningsperiod betalt till primärproducenterna för levererad råvara. Som medlemsavgiftsenhet räknas varje påbörjad 165 000 euro i vederlag. För varje ordinarie medlem, som inte bedrivit ovan nämnd företagsverksamhet under föregående räkenskapsperiod, är antalet medlemsavgiftsenheter ett. 

Varje egentlig medlem har rösträtt vid årsmötet, och varje röstberättigad medlem har lika många röster som antalet medlemsavgiftsenheter. Varje medlem har dock minst en röst.

En egentlig medlem är skyldig att inom föreningsverksamheten efterfölja de allmänna instruktioner och normer som föreningens möte och styrelse gjort upp för medlemmarna gällande förebyggande och bekämpning av sjukdomsrisker vid husdjursproduktion, import av djur samt fodertillverkning. Likaså ska medlemmarna efterfölja de noggrannare instruktioner och normer som fastställs av det expertorgan som föreningen upprätthåller och förvaltar. Medlemmarna bör tillåta föreningens expertorgan utföra övervakning av produktionen i den utsträckning som förutsätts i de ovan nämnda instruktionerna och normerna.

En medlem har rätt att gå ut ur föreningen genom att skriftligt meddela därom till styrelsen eller dess ordförande eller genom att meddela därom vid föreningens möte.

Föreningens styrelse kan säga upp medlemskapet för en ordinarie medlem som

-i sin verksamhet inte har efterföljt de instruktioner och normer som beskrivits ovan eller som inte tillåtit det av föreningen upprätthållna övervakningsorganet att utföra uppföljning och övervakning eller som

-i övrigt har fungerat på ett sätt som äventyrar djursjukdomssituationen i landet eller som fungerat emot det som förutsätts för att landets status producent och exportör av friskt djurmaterial och trygga animala livsmedel förutsätter, eller som genom sin verksamhet äventyrat konsumenternas tryggande för djur- och foderrelaterade sjukdomsrisker.

Dessutom kan en föreningsmedlems medlemskap enligt styrelsens beslut sägas upp om medlemmen

-i övrigt har undanlåtit att uppfylla de förpliktelser som medlemmen förbundit sig till vid anslutning till föreningen;

-har genom sitt förfarande inom föreningen eller utanför den betydligt skadat föreningen;

eller

-inte längre uppfyller de villkor som nämns i lagen eller i föreningens stadgar.

En medlem har rätt att inom sex (6) månader efter tillkännagivande av styrelsens uppsägningsbeslut tillställa sin uppsägning till avgörande för mötet genom att göra ett skriftligt klagomål till styrelsen.

För medlem som går ur föreningen eller blir uppsagd upphör rättigheterna och skyldigheterna i föreningen förutom den årliga medlemsavgiften som den avgående/uppsagda medlemmen har skyldighet att betala till årets slut ifall då avgången/uppsägningen sker innan september månads slut. Om däremot utträdet görs den första oktober eller senare har den avgående medlemmen skyldighet att betala medlemsavgift ett kalenderår framåt beräknat från den dag då utträdet sker. Medlemsavgiften för året beräknas så att den som går ur föreningen i oktober är skyldig att betala 9/12, i november 10/12 eller i december 11/12 delar av påföljande års medlemsavgift. Detta berör både ETTrf:s och dess hälsovårdskontrollprograms medlems och årsavgifter. (ETTrf:s stadgar)

Stödande medlemmar

Föreningen kan även ha stödande medlemmar. Stödande medlemmar antas på styrelsens enhälliga beslut.

Föreningens årsmöte fastställer årligen medlemsavgiften för stödande medlemmar.

Stödande medlemmar har närvaro- och yttranderätt vid föreningens möten, men inte rösträtt.

 

Bli stödande medlem i ETT rf

Kontakta ETT per telefon 06 412 6999 eller epost: hannele.nauholz(at)ett.fi

 

© ETT ry