Allmänt

Föreningens bakgrund:

Våren 1994 fördes diskussioner på flera håll om vilka effekter ETA –avtalet som skulle ingås och Finlands eventuella EU –medlemskap skulla ha på djurens hälsosituation i Finland. Då uppskattade man att ändringarna i myndighetsförfarandena i den internationella djur- och foderhandelns skulle vara betydande gällande karantänrutinerna, gränskontrollerna samt de nödvändiga undersökningarna. Dessa förändringar skulle i så fall utgöra en stor risk för djurens goda hälsosituation i Finland  och minska säkerheten på livsmedel från djur, om man inte tog frivilliga åtgärder för saken.

Producentorganisationen tog initiativ till ett möte i maj 1994, angående smittoriskerna som den fria handeln gav upphov till. Där fick förslaget om att sköta frivillig sjukdomsbekämpning och importkontroll via en förening understöd. På mötet konstaterade man att man tillsvidare begränsar föreningens verksamhet att gälla bara vissa produktionsdjur, häst-, päls-, och fisknäringen lämnades utanför. Trots en snäv tidtabell kom man överens om reglerna inom den utsatta tiden.

Föreningen grundades den 30.6.1994 på Finlandia huset, kvällen före ETA-avtalet trädde i kraft.

Uppgifter:
•    till uppgifterna hör främjandet av produktionsdjurens hälsa och välmående genom att koordinera den nationella djurhälsovården och genom att styra importen av djurmaterial och foder på så sätt, att smittoriskerna kontrolleras
•    informera om förebyggande åtgärder gällande djursjukdomar
•    uppföljning av djursjukdomsläget såväl i Finland som i andra länder
•    saneringskonsultering av smittosamma sjukdomar
•    utveckla djurförsäkringarna
•    upprätthålla och utveckla Positivlistan på fodersektorn
•    nationellt och internationellt samarnete med aktörer i branschen
•    fungera som experter på praktik i nationella arbetsgrupper och projekt inom branschen
•    koordinera den nationella djurhälsovården tillsammans med Evira
•    övervakning av svinhusens hälsoklassificering och uppföljning av nationella nivån (Sikava)
•    uppföljning av nötdjursgårdarnas nationella hälsovård (Naseva)

Adminstration:

     
  • Föreningen har fem veterinärer, två agrologer och en kassör anställd.
  • Medlemmar i föreningen är Finlands slakterier, mejerier och äggpackerier
  • Understödande medlemmar är bl.a. producentorganisationer, rådgivningsorganisationer och andra aktörer inom branschen, samt personmedlemmar.
  • den på årsmötet valda styrelsen samlas ungefär varannan månad
  • den årliga budgeten är ca 500 000 €
  • verksamheten finansieras med medlemsavgifter (d.v.s livsmedelsindustrin upprätthåller)

 

Internationellt:  

Internationella kontakter är nödvändiga i samband med djurimport. Motsvarande, frivilliga organistationer som upprätthålls av näringen verkar också i Sverige, Danmark och i Norge. Nordiska konferenser hålls årligen. Dessutom håller föreningen aktivt kontat med många Europeiska länder. Den anställda i föreningen deltar regelbundet i branschens internationella kongresser.

 
Framtidsutsikter:  

Smittosamma djursjukdomar har hela tiden fått rubriker. Allvarliga epidemier har förekommit på EU:s område årligen. I central Europa utgör centraliseringen av djurhållningen och kulturella verksamhetssätt (bl.a. djurmarknader och djurtransporter från ett land till ett annat) en risk för spridningav smittosamma sjukdomar. Inte heller EU:s princip om fri handel gynnar kontrollen av smittoalstrare, utan ökar spridningsrisken för djursjukdomar. Finland är ett av de land i Europa, som är mest fritt från djursjukdomar inom alla produktionssektorer. Hotbilderna för smittor har de senaste åren inte minskat utan ökat. Utvidgningen av unionen innebär att det hela tiden finns nya utmaningar inom den här sektorn.

Föreningens roll i koordineringen av produktionsdjurens hälsovård ger möjligheten att vara med att utveckla styrkorna i vår djurproduktion, i enlighet med den nationella livsmedelsproduktionens kvalitetsstrategi. Koordineringsarbetet har hämtat med sig mera uppgifter: uppföljningen av svinhusens special och nationella nivå och övervakningen av svinhusens hälsoklassificering har blivit en del av ETT:s arbete. Jord och skogsbruksministeriet kommer att utnyttja databasen i svinhusens epidemiologiska uppföljning.

Föreningen för bekämpning av djurssjukdomar ETT rf  - Verksamhetsledare veterinär Pirjo Kortesniemi

© ETT ry