Yhteiset pelisäännöt nautaketjun eläinliikenteeseen

Eläinliikenne nautatilojen välillä on lisääntynyt esimerkiksi maidontuotantotilojen yksikkökoon kasvun myötä. Tällöin myös riskit eläintautien puhkeamiselle ovat kasvaneet ja sitä myötä myös lääkitystarve on lisääntynyt. Eläinkaupan yhteydessä leviävät taudit aiheuttavat tilalle huomattavia taloudellisia tappioita sekä poikkeamatilanteissa myös jalostavalle teollisuudelle. Ilman yhteistä, kansallista toimintatapaa on tautitilanne pian hallitsematon ja tautien saneerauskustannukset mittavat koko elinkeinolle.

Tarvetta uudelle toimintatavalle on. Turvallisen toimintamallin käyttöönotto eläinliikenteessä ohjaa eläinkauppaa siten, etteivät terveet eläimet sairastu ja tautiriskit eläinliikenteessä pystytään minimoimaan. Työkaluna tähän on nautatilojen terveydenhuoltojärjestelmä Naseva, josta on saatavissa sähköinen raportti tilan terveystilanteesta. Näin voidaan varmistua, että riski saada tauti ostoeläimen mukana on pienempi kuin tilanteessa, jossa todistusta ei ole. Sähköisen todistuksen määrittely ja käyttöönotto toteutetaan hankkeen puitteissa.

Nautojen terveydenhuolto-ohjelmaan (Naseva) sitoutuminen ja karjan terveystodistuksen kysyminen eläimen ostotilanteessa ovat toimintamallin käyttöönotossa keskeisiä toimenpiteitä. Pelisääntöjä tarvitaan myös tautiriskien huomioimisessa esim. teurashakujen yhteydessä tai muissa eläinten siirroissa.

Turvallisen eläinliikenteen toimintatapa vaatii kaukonäköistä yhteistyötä, jonka tuloksena ketjun jokainen toimija on edunsaaja. Tuottajan kannalta terve eläin voi hyvin, tuottaa hyvin ja lääkkeiden käyttötarve on vähäinen, mitä myös kuluttaja valinnoissaan arvostaa.

Katso tästä, mitä hyötyjä yhteiset pelisäännöt koko ketjulle tuovat!

Kyselyyn Nasevan käytöstä vastasi 1078 henkilöä, joista 875 oli Nasevan maatilakäyttäjiä. Eniten hyötyä Nasevan käytöstä koettiin olevan terveystietojen kokoamisesta yhteen paikkaan, taustatietojen saamisesta th-käynnille sekä lääkitystietojen seurannasta.

© ETT ry