2013 Ruokinta

Ruokinnan teemavuosi 2013

Ruokinnan teemavuosi toteutettiin yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa. Lisätietoja teemavuoden saavutuksista löydät mm. www.proagria.fi sivuilta.

 

Eläintautien torjuntayhdistyksen ETT:n yhtenä tehtävänä on ehkäistä rehuperäisiä tauti- ja hygieniariskejä. Tähän liittyen ylläpidämme ja kehitämme rehualan positiivilistaa ja siihen liittyvää toimintaa. Rehulainsäädäntö muuttuu, mikä heijastuu myös tiloilla vaadittaviin toimenpiteisiin liittyen rehujen käyttöön ja varastointiin. Teemavuoden aikana panostamme näiden asioiden tiedottamiseen ja rehuhygienian hallintaan. Ruokinnalla on myös yhteys eläinten hyvinvointiin ja terveyteen, jotka ovat osa kansallista nautojen ETU-terveydenhuoltoa. Kehitämme yhteistyökumppanien kanssa nautojen terveydenhuollon seurantajärjestelmän, Nasevan toimintaa. Tavoitteena on saada entistä useampi maitotila liittymään Nasevaan.

Riittävä ja tasapainoinen ruokinta vaikuttaa eläinten kasvuun, terveyteen, hedelmällisyyteen ja maitotuotokseen. Jos saisimme keskituotoksen kehittymään jalostuksellisen potentiaalin edistymisen mukaisesti, hiehot poikimaan nuorempina ja lehmille lisää poikimakertoja, voisimme nykyiselläkin lehmämäärällä tuottaa enemmän maitoa.  Yhtenä edellytyksenä on onnistunut ruokinta, jolla on tuotoksen ja hyvinvoinnin lisäksi keskeinen merkitys myös tuotannon kannattavuuteen. 

Laaja ruokintakokeiden tutkimusaineiston analysointi ja niistä johdetut yhteydet rehun laadun, syönnin ja maitotuotoksen välillä on viety käytännön ruokinnansuunnitteluun. KarjaKompassilla voidaan suunnitella tilalle taloudellisesti kannattavin ruokinta, kun optimointiperusteeksi valitaan maitotuoton ja rehukustannuksen erotus. Kaikissa ProAgrian keskuksissa on otettu käyttöön uudet ruokinnan ohjaus-palvelut Kasvu, Tuotto ja Toiminta, jotka yhdistävät ruokinnan seurannan, suunnittelun ja tuottojen ennustamisen.  Ruokinnan 2013 teemavuoden keskeisin asia ProAgriassa onkin ruokinnan ohjauspalveluiden laajentaminen koko maahan ja niiden tuottaminen asiakkaiden tilakokonaisuutta hyödyttäviksi. 

Tuottavuuden kannalta on tärkeää, että hiehot ja lehmät saadaan tiinehtymään hyvin. Viime vuosien aikana mm. tarvittavien siemennysten määrä per tiineys on lisääntynyt. Yhtenä hedelmällisyyteen vaikuttavana tekijänä on ruokinta, mutta hyvää karjasilmää; eläinten olemus ja käyttäytyminen, ei voi unohtaa. 

 

Lisätietoja antavat:    

mikkoj.korhonen@valio.fi                        hannu.myllymaki@faba.fi
juha.nousiainen@valio.fi                         erja.tuunainen@ett.fi
henna.mero@proagria.fi

© ETT ry