Salmonellavakuutus

Vakuutus pähkinänkuoressa:

  • Ryhmävakuutus meijerin, teurastamon tai munapakkaamon kautta
  • Edellyttää suojeluohjeiden noudattamista
  • Korvaa salmonellan tilalle aiheuttamat kustannukset ja tappiot saneeraussuunnitelman edellyttämässä laajuudessa
    kuuden kuukauden ajalta

 

Ryhmävakuutuksella turvaa tiloille

ETT ry ja Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto valmistelivat vuonna 1995
maatiloille salmonellan varalta vakuutusmallin, jonka pohjalta vakuutusyhtiöt
tarjoavat meijereille, teurastamoille ja munapakkaamoille mahdollisuuden vakuuttaa tuottajansa ryhmävakuutuksen muodossa.

Ryhmämuotoisen vakuutuksen hinta on edullinen, ja sen suoma turva salmonellasaneerauksen aiheuttamien kustannusten varalta on nopeuttanut saneerausten toteuttamista ja tuonut helpotusta niiden aiheuttamiin taloudellisiin ongelmiin.

Vakuutus yleinen tiloilla

Suurin osa lypsykarjatiloista on salmonellavakuutettu meijerinsä kautta, mutta myös emolehmiin tai välitysvasikoihin perustuvaa naudanlihantuotantoa harjoittavat tilat ovat hakeutuneet vakuutuksen piiriin teurastamoidensa kautta.

Sikatiloille on tarjolla teurastamoiden kautta sekä pelkkää salmonella- että yhdistettyä salmonella- ja PRRS-vakuutusta.

Siipikarjatiloilla salmonellavakuutus on teurastamon tai munapakkaamon kautta.

Vakuutus edellyttää suojautumista

Salmonellavakuutuksen suojeluohjeet edellyttävät tilalta oma-aloitteista suojautumista salmonellatartuntoja vastaan. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tilan edellytetään joko tarjoavan kävijöille suojavarusteita eläintiloissa käyntiä varten tai muuten huolehtivan siitä, ettei vierailija tuo tartuntaa mukanaan.
Toiseksi vakuutus edellyttää tilan käyttävän vain salmonellakontrolloituja tuontirehuja. Näin on mahdollisuus toimia käyttämällä ostorehuina ETT ry:n positiivilistalla olevien yritysten maahantuomia ja tuottamia tai muuten todistettavasti Suomessa salmonellan varalta tutkittuja rehuja. Mikäli tuontirehuja ostetaan muilta kuin positiivilistalla olevilta yrityksiltä, kannattaa
tuontierästä vaatia nähtäväksi kotimainen salmonellatutkimustulos. Mikäli tilalla
todetaan salmonellatartunta, eikä käytettyjen tuontirehujen salmonellavapaudesta ole todisteita, voi vakuutuksesta saatava korvaus pienentyä huomattavasti.

Ostettavat nautaeläimet on aina tutkittava !

Nautakarjatilojen salmonellavakuutus edellyttää ostajan ehdottomasti vaativan todistuksen siitä, että jokainen ostettava nautaeläin on tutkittu salmonellan varalta viimeisten kahden kuukauden aikana kielteisellä tuloksella. Vaatimus on voimassa koko maassa ja koskee myös naapureiden välistä suoraa karjakauppaa. Ennen eläinten vastaanottoa tilalle on syytä varmistua siitä, että salmonellatutkimus on tehty asianmukaisesti ja vaatia tutkimustodistus kirjallisena.

Välitysvasikoiden ostaminen lypsykarjatilalle on erityisen suuri riskinaiheuttaja. Siksi myös näiltä vaaditaan vastaava todistus.

Lihanautakasvattamoihin tulevien välitysvasikoiden osalta lähtötilojen vuosittaiset salmonellatutkimukset eivät kuulu salmonellavakuutuksen suojeluohjeisiin. Yksittäiset teurastamot voivat kuitenkin vaatia tällaisia tutkimuksia. Suositeltavaa olisi kuitenkin, että myös välitysvasikkakasvattamoissa tutkittaisiin juuri tilalle tulleet vasikat yhteislantanäyttein salmonellan varalta ennen niiden yhdistämistä
vanhempien eläinten kanssa samaan tilaan (esim. erillisessä juotto-osastossa).

Suomessa salmonellatilannetta seurataan jatkuvasti sekä kansallisen salmonellavalvontaohjelman puitteissa että teurastamoiden omavalvontana esim. kuljetusautoista.

 

ETT:n ohjeet ostaessasi uusia eläimiä lypsykarja- tai emolehmätilalle:

Hiehoja ym. karjan uudistamiseen tarkoitettuja eläimiä ostaessasi vaadi aina todistus lähtökarjan tai ostettavan eläimen salmonellavapaudesta. Salmonellatutkimuksesta ei saa olla kulunut 2 kk pidempää aikaa, muuten todistuksen luotettavuus on kyseenalainen.

Mikäli ostoeläintä ei ole tutkittu salmonellan varalta viimeisten kahden kuukauden aikana, sovi myyjän kanssa jo ennen kaupantekoa näytteenotosta. Karjanomistaja voi itse ottaa ulostenäytteen ja tutkituttaa sen lähimmässä elintarvikelaboratoriossa. Jos ostat samalta tilalta useampia eläimiä, niiden ulostenäytteet voidaan yhdistää yhdeksi yhteisnäytteeksi (enintään 20 eläintä), joten tutkimuksen hinta pysyy aina kohtuullisena.

Välitysvasikoiden osto lypsykarjatilalle on aina riski!

Ostatpa vasikan naapurista tai eläinvälityksen kautta lypsykarjatilalle, huolehdi aina, että se on tutkittu kahden viimeisen kuukauden aikana salmonellan varalta. Välitysvasikoita myyvien tilojen tutkiminen kerran vuodessa riskialueella ei anna täyttä takuuta vasikan terveydestä. Tuo vasikat lypsykarjatilalle ainoastaan karanteenina toimivan juotto-osaston kautta. Mikäli kaikkia vasikoista ei ole tutkimustulosta lähtötilalta, ota vasikoista yhteisnäyte juotto-osastossa ja tutkituta se salmonellan varalta.

Jos satut törmäämään myyjään, joka vähättelee riskiä, eikä halua tutkituttaa myytävää eläintä, älä sorru ostamaan ”sikaa säkissä”. Ostaessasi tutkimattoman eläimen riskeeraat sekä tilasi puhtauden että vakuutusturvasi.

Rikkeistä rangaistaan

Suojeluohjeiden noudattamatta jättämisellä tilan vakuutusturva vaarantuu.
Jos vakuutustapahtuman selvitysten yhteydessä käy ilmi, että tilalle on esim. ostettu tutkimattomia eläimiä, voi saatavien korvausten määrä jäädä odotettua alhaisemmaksi ja tilan omavastuun osuus kasvaa huomattavasti.

Salmonellavakuutuksen suojeluohjeet saat halutessasi ETT ry:ltä

© ETT ry