Positiivilistan säännöt

 

Voimassa 6.11.2014 alkaen

POSITIIVILISTAN SÄÄNNÖT    

 

koskevat tuotantoeläimille – mukaan lukien turkiseläimet – tarkoitettujen rehuaineiden ja rehuseosten valmistusta Suomessa sekä näiden maahantuontia ja tuontia EU:n sisämarkkinoilta. Yritykset ilmoittavat ETT:lle toiminnassaan tapahtuneista oleellisista muutoksista.

 

Positiivilistalle hyväksytyt rehualan toimijat sitoutuvat noudattamaan toiminnassaan seuraavia sääntöjä:

1. Suomeen tuoduista tuotantoeläinten rehuaineista ja rehuseoksista (liite 1) otetaan ennen niiden käyttöönottoa tuontieräkohtaisesti näytteitä salmonellan varalta Ruokaviraston näytteenotto-ohjeen mukaisesti joko Ruokaviraston valtuuttaman tarkastajan tai muun riittävän asiantuntemuksen omaavan näytteenottajan toimesta. Näytteet tutkitaan salmonellan varalta joko Ruokaviraston hyväksymässä laboratoriossa tai muussa laboratoriossa, jolla on käytössä akkreditoitu menetelmä salmonellan tutkimiseen rehuista. Rehut otetaan käyttöön vasta negatiivisen salmonellatutkimustuloksen valmistumisen jälkeen.

2. Yrityksillä on laatusopimukset koskien rehujen kuljetusta ja varastointia tai kuljetusten ja varastoinnin säännöllinen auditointimenettely. 

3. Salmonellalöydökset:

   a. Mikäli tuontierän tutkimuksessa todetaan salmonellaa, erän suhteen
       menetellään valvovan viranomaisen (Ruokavirasto) määräysten
       mukaisesti.

   b. Rehualan toimijat ilmoittavat ETT:lle, mikäli virallisista tai omavalvonnan
       puitteissa otetuista lakisääteisistä näytteistä löydetään salmonellaa.
       Ilmoituksen tulee sisältää näytteenottokohde, -päivämäärä, salmonellan
       serotyyppi ja rehulöydöksen kyseessä ollen tieto rehuerästä (rehun
       nimi, valmistuspäivämäärä, mahdollinen eränumero, erän koko jne.)
       sekä toimenpiteet, joihin löydöksen johdosta on ryhdytty.

        i. Rehunäytelöydökset ilmoitetaan välittömästi. 

       ii. Ympäristönäytelöydökset ilmoitetaan, kun ne ovat luonteeltaan
           toistuvia:

          1. useampi kuin yksi näytteenottokohde positiivinen samalla      
              näytteenottokerralla,

          2. samassa näytteenottokohteessa peräkkäisissä näytteenotoissa tai
              lyhyen ajan sisällä tapahtuneissa näytteenotoissa positiivisia
              löydöksiä tai

          3. sama salmonellaserotyyppi esiintyy toistuvasti.

Ilmoitusten sekä lisäselvitysten perusteella ETT:n toimihenkilöt ja kyseinen rehualan toimija arvioivat toimenpiteiden riittävyyden ja mahdollisten lisätoimien tarpeen Ruokaviraston toteuttamat viranomaistoimet huomioiden. ETT ry:n toimihenkilöillä on vaitiolovelvollisuus yksittäisten yritysten ilmoittamia tietoja koskien.

4. Positiivilistalla olevat rehualan toimijat eivät tuo maahan sian
veriplasmaa tai sitä sisältäviä rehuja mahdollisen PED-riskin vuoksi
(Porcine Epidemic Diarrhea).

5. Mikäli positiivilistalla oleva rehualan toimija ei noudata näitä sääntöjä, siirtyy tapaus ETT ry:n hallituksen käsiteltäväksi.

 

Lisäksi:

1. ETT voi tehdä omalla kustannuksellaan riskiperusteisia arviointikäyntejä raportoitujen tutkimustulosten perusteella. Positiivilistalla olevat yritykset voivat halutessaan ostaa rehuhygieniaan liittyvää konsultointi- ja neuvontapalvelua ETT ry:ltä.

2. Rehualan toimijan tulee huomioida, että näytteenottajan ja tutkimuksen suorittavan laboratorion valinnalla voi olla vaikutusta tutkimustuloksen todistusarvoon mahdollisissa poikkeamatilanteissa.

3. Positiivilistalla olevat yritykset sitoutuvat kannattamaan ETT ry:n toimintaa maksamalla vuosittain kannattajajäsenmaksun, jonka suuruudesta päätetään ETT ry:n vuosikokouksessa.

 

**************************************************************************************************

 

Liite 1: Salmonellatutkimus / tuonti tuotantoeläinten rehuksi

 

Viljojen jyvät sekä niistä saatavat tuotteet ja oheistuotteet 1)

Öljynkasvien siemenet ja hedelmät sekä niistä saatavat tuotteet ja oheistuotteet2)

Palkokasvien siemenet sekä niistä saatavat tuotteet ja oheistuotteet

Muut siemenet ja hedelmät sekä niistä saatavat tuotteet ja oheistuotteet 2)

Eläinperäiset tuotteet ja oheistuotteet 3)

Rehuseokset4)

 

 

1) Näytteenottovelvollisuus ei koske viljatärkkelyksen hydrolysoituja oheistuotteita (esim. ohramelassi) tai viljatärkkelyksen sokerointiprosessin tuotteita ja oheistuotteita (dekstroosi, glukoosimelassi yms.)

 

2) Näytteenottovelvollisuus ei koske kasviöljyjä

3) Näytteenottovelvollisuus ei koske kalaöljyä

4) Näytteenottovelvollisuus ei koske kivennäisrehuja, jotka eivät sisällä orgaanista ainesta, eikä esiseoksia, joissa kantoaineena on kivennäisaine

© ETT ry